Collectes diaconie

De inzameling van collecten

Jaarlijks wordt door de penningmeester van de diaconie ter behandeling in de diaconievergadering van november het collecteschema voor het komende jaar opgesteld. In de eerste collecte tijdens de eredienst worden bestemmingen en doelen opgenomen, waarbij zo veel mogelijk het landelijk kerkelijke collecterooster gevolgd wordt.
Het collecterooster voor 2018 staat hieronder; openen d.m.v. click op (één van) de links hieronder:

Collecterooster 2018
Toelichting collecterooster-2018

De diaconie ontvangt jaarlijks veel en diverse verzoeken om ondersteuning en hulp. In de loop van de jaren heeft de diaconie van de Vloedschuurgemeente zich zo veel mogelijk toegelegd op financiële ondersteuning van die organisaties die voorzien in de meest primaire behoeften van zeer hulpbehoevende mensen zoals de behoefte aan schoon drinkwater, basisgezondheidszorg, basisonderwijs, psychiatrische zorg en  hulp aan dak- en thuislozen. Veelal gaat het om projecten waar geen laatste helper meer is. Op basis van dit uitgangspunt  heeft de diaconie zich voor een belangrijk deel vastgelegd in meerjarige verplichtingen en een vast collecterooster. Daar wordt slechts in beperkte mate van afgeweken en dat betreft dan vaak ernstige calamiteiten op wereldschaal.
De collecten tijdens de drie jaarlijkse oecumenische kerkdiensten worden door de diaconie van de Vloedschuurgemeente vastgesteld en toegekend wanneer de dienst gehouden wordt in de Vloedschuur. Vindt de viering plaats in de Rooms Katholieke Parochie dan bepaalt het diaconaat van de parochie de bestemming van de collecte.
De collecte tijdens de kerk- en schooldienst wordt niet toegekend door de diaconie, dat is aan de betreffende basisscholen.
De tweede collecte tijdens de eredienst is bestemd voor de eigen kerk. Tijdens de oecumenische diensten en de kerstnachtdienst wordt er geen tweede collecte gehouden. Tijdens de diensten op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag wordt er ook niet gecollecteerd. Het collecteschema wordt aangeboden aan de kerkenraad ter vaststelling in de kerkenraadsvergadering van december.