Ledenadministratie

De ledenadministratie wordt verzorgd door J.H. Jansen onder de verantwoordelijkheid van het College van Kerkrentmeesters.
E-mail: leden.vloedschuur@gmail.com
Tel: 0623 902 930

Sinds 1 mei 2004 kennen wij volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland de gezinsregistratie, ook wel ‘registratie van pastorale eenheden’ genoemd, waarbij de volgende registraties binnen zowel de plaatselijke als de landelijke ledenadministratie voorkomen:
  • Gewone leden van de Vloedschuurgemeente, verdeeld in doopleden en belijdende leden.
  • Voorkeurleden, dat zijn de leden die in het geografisch gebied van een andere PKN gemeente wonen, maar bij de Vloedschuurgemeente ingeschreven staan.
  • Gastleden, dat zijn de leden van een kerkgenootschap buiten de PKN, die te kennen hebben gegeven lid te willen zijn van onze plaatselijke gemeente.
  • Niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden en degenen, die blijk geven van verbondenheid met de gemeente worden verbondenen genoemd; zij hebben geen plichten en rechten binnen onze kerk.
  • Meegeregistreerden, zijn personen die behoren tot het gezin van één of meerdere leden, maar zelf lid zijn van een ander kerkgenootschap of geen lid zijn van een kerkgenootschap.

Het is binnen de PKN mogelijk een keuze te maken voor een gemeente buiten het geografische woongebied, het zgn. voorkeurslidmaatschap. Geïnteresseerden worden verzocht hiervoor contact op te nemen met de ledenadministratie. De kerken moeten bij het voeren van de ledenadministratie de wettelijke regels in acht nemen. Door de wetgever is een aantal rechten van de geregistreerde leden als gevolg van de privacy wetgeving vastgelegd.
Zo heeft men het recht kennis te nemen van de aard van de geregistreerde gegevens, moet men op de hoogte zijn van de registratie, heeft men inzagerecht en het recht van correctie.
Aan de beheerder/houder van de ledenadministratie wordt door de wetgever een aantal verplichtingen opgelegd. Hij/zij is verplicht er op toe te zien dat de gegevens alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze zijn verzameld. Uitgangspunt is dat de gegevens alleen voor intern gebruik zijn. De geregistreerde leden worden verzocht om iedere mutatie door te geven aan de ledenadministratie.

Protestantse gemeente, Kerklaan 4a, 6666 HP, Heteren