Testament & fiscaal schenken

P1020339

De plaatselijke kerk en uw testament

Veel mensen willen tegenwoordig een deel van hun geld nalaten aan een goed doel. Denk daarbij ook eens aan de kerk.

De welvaart is toegenomen; de mensen zijn gemiddeld veel rijker dan vroeger. Het blijkt dat veel ouderen lang niet alles opmaken; zij sparen soms aanzienlijke bedragen.
Veel mensen zoeken een zinvolle bestemming voor hun nalatenschap; want, zo redeneren zij, ook mijn kinderen en familieleden hebben het goed, waarom zal ik dan niet een deel van wat ik gespaard heb nalaten aan een goed doel. De goede doelen spelen hierop in. Telkens vallen er folders in onze brievenbus waarop een fonds wijst op de mogelijkheden tot het vermelden van zijn naam in uw testament. Ook de kerk wil zo partij zijn op dit terrein van fondsenwerving.
Het College van Kerkrentmeesters wil met dit bericht de gemeenteleden nog eens nadrukkelijk wijzen op de mogelijkheid onze gemeente voor een kleiner of groter bedrag in hun testament op te nemen. Dit moet wel via een testament worden geregeld, anders zijn echtgeno(o)t(e), kinderen, overige familie of de staat automatisch erfgenaam volgens de regels van het nieuwe erfrecht. Een nalatenschap kan worden gegoten in de vorm van een erfenis of een legaat.
De kerk is volgens belastingregels een algemeen nut beogende instelling. Over de nalatenschap moet dus wel belasting worden betaald, maar voor de kerk is dat 11%, terwijl een bedrag van ongeveer € 8.500 is vrijgesteld. Bij een legaat is de zin “vrij van rechten en kosten” wellicht te overwegen; dan komen het successierecht en kosten niet ten laste van de kerk, maar van de resterende nalatenschap. Voor wie het werk van de Vloedschuurgemeente wil steunen met een testamentaire beschikking, wijzen wij erop dat het verstandig is om hierover een notaris te raadplegen. Alleen in dat geval kunt u er zeker van zijn dat uw verlangens correct worden uitgevoerd.

Bovenstaand artikel werd ons aangereikt door een gemeentelid, die het tijdens zijn vakantie in een kerkblad las. Wij ondersteunen de geventileerde gedachte en het biedt naast de VVB, giften, collecten en opbrengsten van activiteiten nog een mogelijkheid om het kerkelijk werk in de Vloedschuurgemeente in financiële zin mogelijk te maken.