Nieuwe ontwikkelingen

Vloedschuur
Op 29 september 2016 is er een bijzondere gemeenteavond (De Vloedschuur; 20.00 uur). De Beroepingscommissie is unaniem tot een keuze gekomen voor een te beroepen predikant. De kerkenraad heeft deze keuze unaniem overgenomen. 

Uitnodiging bijzondere gemeenteavond

donderdag 29 september 2016 om 20.00 uur

 

Heteren, 17 september 2016

Beste gemeenteleden,

Verheugd kunnen we u mededelen, dat de beroepingscommissie unaniem tot een keuze is gekomen voor de te beroepen predikante. Deze kandidate is voorgedragen aan de kerkenraad in een extra kerkenraadsvergadering op 14 september j.l. De kerkenraad heeft deze voordracht unaniem overgenomen en stelt tijdens deze bijzondere gemeenteavond haar aan de gemeente voor.

Tevens zal de beroepingscommissie verslag doen van de werkzaamheden en de gevolgde procedure.

De gemeente wordt daarna in de gelegenheid gesteld om daarop te reageren en zowel aan de commissie als aan de kandidate vragen te stellen, waarna verkiezing zal plaatsvinden.

Wij hopen, dat zo veel mogelijk gemeenteleden naar De Vloedschuur komen om de kandidate te ontmoeten.

In deze uitnodiging noemen we bewust nog niet de naam van de kandidaat, aangezien deze nog werkzaam is in een gemeente, waar men nog niet weet van deze sollicitatie.

De zondag na de gemeenteavond zal – uitgaande van de positieve uitkomst – afkondiging gedaan worden, dat de kandidate is verkozen. Mocht er bezwaar zijn tegen gevolgde beroepingsprocedure, dan is er tot 5 dagen na afkondiging de mogelijkheid tot het schriftelijk en ondertekend indienen hiervan bij de scriba.

Na het verstrijken van deze bezwaartermijn, brengt de kerkenraad het beroep uit, waarna de kandidate nog drie weken bedenktijd heeft.

Tot ziens op 29 september.

Namens de kerkenraad,

Alette Burghout,

Scriba

Nieuwe ontwikkelingen: Beleidsplan 2015 – 2019; profielschets te beroepen predikant. In oktober 2015 heeft de Kerkenraad het Beleidsplan 2015 – 2019 vastgesteld.

De eerste contouren van de voornemens voor dit plan zijn eind november 2014 in 2 gemeentevergaderingen gepresenteerd en na intensieve inventarisatie en voorbereidingen in de taakgroepen en de colleges van de kerkenraad zijn 2 belangrijke focuspunten benoemd: aandacht voor de ouders én hun kinderen (“naar binnen”) en een zichtbare en actieve Diaconie (“naar buiten”). Als uitvloeisel van de plannen is eind 2015 de organisatie van het pastorale team in lijn gebracht met de ideeën erachter.

Onder het button ‘Kerkenraad’ vindt u het Beleidsplan 2015 – 2019, alsmede het Werkplan Diaconie.

Tekst vacature te beroepen predikant (40%) per 01-01-2016

Oproep: de kerkenraad heeft een profielschets voor de te beroepen predikant ontworpen.

Op de gemeenteavond van 19 november 2015 is deze uitgedeeld met het verzoek aan de gemeenteleden hierop eventueel te reageren. Ook de leden die niet aanwezig waren, nodigen we van harte uit een reactie te geven.

Eventuele opmerkingen, vragen etc. naar scriba.vloedschuur@gmail.com

Profielschets predikant Vloedschuurgemeente

Vacature – Gevraagd per 01-01-2016 – beginnende predikant in Heteren – Vloedschuurgemeente

De BeroepingsCommissie geeft haar eerste nieuwsbrief uit.

1e Nieuwsbrief Beroepingscommissie

Advertentie nieuwe predikant(e) voor de Vloedschuurgemeente